#ప్రయత్న భేదాలు#Ugc net#telugu#jrf#pgt#jl#dl#set

Share This

*UGC NET, JRF ( Paper 2), SET ( Paper 2 & 3 )*. http://payments.course-today.com?token=eyJjb3Vyc2VJZCI6NTc3NzcsInR1dG9ySWQiOjEzODAwNCwiY2F0ZWdvcnlJZCI6bnVsbH0= *UGC NET తెలుగు సిలబస్* 1. సామాన్య భాషా విజ్ఞానం 2. తెలుగు భాషా పరిణామం వికాసం 3. ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్య అధ్యయనం – ప్రక్రియలు 4. ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య అధ్యయనం – ధోరణులు, ప్రక్రియలు 5. జానపద గిరిజన విజ్ఞానం 6. తెలుగు సాహిత్య విమర్శ 7. సంస్కృత సాహిత్య పరిచయం 8. … Read more

Share This
Share
best ugc net study app